Tôn chỉ mục đích

Hội Golf Thái Nguyên (sau đây gọi tắt là Hội) là tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tập hợp cá nhân yêu thích và ủng hộ môn golf để phát triển phong trào golf nhằm mục đích rèn luyện sức khỏe, thể lực cho quần chúng, góp phần nâng cao thành tích golf của tỉnh, nâng cao vị thế của môn thể thao golf Thái Nguyên trong nước, trong khu vực và trên thế giới.

Sơ đồ tổ chức