THÔNG TIN GOLF THÁI NGUYÊN

Kết nối sức mạnh - Lan tỏa thành công

Hội Golf tỉnh Thái Nguyên là tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tập hợp cá nhân yêu thích và ủng hộ môn golf để phát triển phong trào golf nhằm mục đích rèn luyện sức khỏe, thể lực cho quần chúng, góp phần nâng cao thành tích golf của tỉnh, nâng cao vị thế của môn thể thao golf Thái Nguyên trong nước, trong khu vực và trên thế giới.

Là tổ chức xã hội nghề nghiệp, TNGA được tổ chức và hoạt động theo Điều lệ dược Chủ tích UBND tỉnh phê duyệt, tuân thủ các quy định của pháp luật, chịu sự quản lý nhà nước của UBND tỉnh, quản lý về lĩnh vực hoạt động của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

NHÀ TÀI TRỢ